Nowość Art. 7. - [Utworzenie Spółki Celowej i jej kapitał zakładowy; nadzór i kontrola nad Spółką Celową] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  7.  [Utworzenie Spółki Celowej i jej kapitał zakładowy; nadzór i kontrola nad Spółką Celową]
1. 
W celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie Skarb Państwa tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółkę Celową.
2. 
Oświadczenie woli o utworzeniu Spółki Celowej i objęciu udziałów w tej spółce składa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu Skarbu Państwa, w formie aktu notarialnego.
3. 
Kapitał zakładowy Spółki Celowej wynosi co najmniej 2 000 000 zł i może zostać objęty w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. 
W przypadku gdy udziały w Spółce Celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 2 000 000 zł.
5. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonuje nadzór i kontrolę nad Spółką Celową zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), a także wykonuje prawa z udziałów Skarbu Państwa w Spółce Celowej.