Art. 15. - [Stosowanie do Spółki Celowej przepisów k.s.h.] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  15.  [Stosowanie do Spółki Celowej przepisów k.s.h.]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do Spółki Celowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96).