Art. 10. - [Przychody Spółki Celowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  10.  [Przychody Spółki Celowej]
1. 
Przychodami Spółki Celowej są:
1)
przekazywane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań Spółki Celowej, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, w szczególności kosztów realizacji inwestycji, przy czym art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się;
2)
przychody z tytułu darowizn, spadków i zbiórek publicznych;
3)
inne przychody z działalności gospodarczej.
2. 
Przychody z działalności gospodarczej Spółki Celowej mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację celu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.