Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej - Rozdział 6 - Przygotowanie i... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

Rozdział  6

Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

Do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

1. 
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu złożenia ofert, zamawiający wzywa do wniesienia wadium w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. 
W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego środki dowodowe, o których mowa w art. 7 pkt 17 i 20 tej ustawy, zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa ich do złożenia odpowiednio podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, w wyznaczonym terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego środki dowodowe powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
3. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na trzecie wezwanie, o którym mowa w ust. 2, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
4. 
Zamawiający może, nie więcej niż dwukrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.
5. 
(uchylony).
6. 
Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu inne niż wymienione w art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych przesłanki unieważnienia postępowania, w szczególności możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, lub zamawiający nie uzyskał środków, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zastosowanie przesłanek, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może utrudniać uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców lub przejrzystości. Zastrzeżenie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny jest nieważne.
7. 
(uchylony).
8. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień udzielanych w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata.
1. 
Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający może:
1)
określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastosowaniu kryterium ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, względną wagę kryteriów oceny ofert albo porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedstawienie wag nie jest możliwe, lub
2)
zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, lub
3)
wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub
4)
odstąpić od zapraszania do składania ofert wstępnych, lub
5)
prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warunków zamówienia.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 159 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. 
Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego.
4. 
Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają charakter poufny i nie podlegają udostępnieniu.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający może zaprosić do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3. Przepisów art. 160 ust. 1, art. 162 ust. 1, art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 160 ust. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
1. 
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną.
2. 
Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa.