Decyzja zasadnicza - Rozdział 3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Decyzja zasadnicza - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

Rozdział  3

Decyzja zasadnicza

1. 
Warunkiem ubiegania się przez inwestora o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej lub pozwolenia na prace przygotowawcze jest uprzednie uzyskanie decyzji zasadniczej.
2. 
Decyzję zasadniczą wydaje minister właściwy do spraw energii, na wniosek inwestora, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
3. 
Decyzja zasadnicza może być wydana inwestorowi, który:
1)
posiada siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
wykaże, że on sam lub podmiot powiązany z nim kapitałowo, w ciągu ostatnich 10 lat prowadził przynajmniej przez 1 rok eksploatację bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 1000 MWe, w tym przynajmniej jednego bloku energetycznego o mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 200 MWe;
3)
uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

Do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej, o którym mowa w art. 22 ust. 2, inwestor dołącza:

1)
charakterystykę obiektu energetyki jądrowej, w tym określenie:
a)
planowanej łącznej mocy zainstalowanej - w przypadku elektrowni jądrowej,
b)
planowanego okresu eksploatacji obiektu;
2)
ogólną opinię, o której mowa w art. 39b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, dotyczącą planowanych przez inwestora rozwiązań organizacyjno-technicznych - w przypadku obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;
3)
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
4)
dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości pozyskania środków finansowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wraz ze schematem sposobu finansowania tej inwestycji;
5)
raport ze studium wykonalności;
6)
wstępny plan ochrony fizycznej obiektu;
7)
oświadczenie inwestora lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 3 pkt 2;
8)
opis technologii mających mieć zastosowanie do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż - w przypadku obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. f.