Przepisy karne i kary administracyjne - Rozdział 10 - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Rozdział 10 - Przepisy karne i kary administracyjne - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

Rozdział  10

Przepisy karne i kary administracyjne

1. 
Kto, będąc do tego zobowiązanym nie wykonał ciążącego na nim obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o których mowa w art. 45,

podlega karze grzywny.

2. 
Tej samej karze podlega ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, o którym mowa w art. 47, umożliwił osobom nieuprawnionym wstęp na teren budowy obiektu energetyki jądrowej.

Kto, będąc do tego zobowiązanym, nie wykonał obowiązku przekazania danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3,

podlega karze grzywny.

Kto, na żądanie służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie udostępnia w terminie danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, lub udostępnia dane lub informacje fałszywe,

podlega karze grzywny.

Orzekanie w sprawach określonych w art. 54-56 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

1. 
Karze pieniężnej podlega inwestor, który:
1)
nie wykonuje obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o którym mowa w art. 46;
2)
nie wykonuje obowiązku zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 47.
2. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw energii.
3. 
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
4. 
Ustalając wysokość kary pieniężnej, minister właściwy do spraw energii uwzględnia stopień oraz okoliczności naruszenia obowiązków.
5. 
Kara pieniężna jest płatna na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji inwestycji.
6. 
Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.