Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

1. 
Ustawa określa:
1)
zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
2)
organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1;
3)
podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych.
2. 
Przepisów ustawy nie stosuje się w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784).

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
inwestycja towarzysząca - inwestycję w zakresie budowy lub rozbudowy sieci przesyłowych w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868 i 1093) koniecznych do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej lub inną inwestycję niezbędną do wybudowania lub zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki jądrowej;
2)
obiekt energetyki jądrowej - elektrownię jądrową lub działający na potrzeby energetyki jądrowej:
a)
zakład wzbogacania izotopowego,
b)
zakład wytwarzania paliwa jądrowego,
c)
zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego,
d)
przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego,
e)
obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych,
f)
zakład do wydobywania rud uranu i toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania.

Inwestycje, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, są inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.