[Postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej w przypadku nieruchomości o... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; ograniczenie stosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o rewitalizacji] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  8.  [Postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; ograniczenie stosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o rewitalizacji]
1. 
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. 
Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania w sprawach określonych w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które stosuje się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3. 
Do spraw określonych w niniejszym rozdziale nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).