[Elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej] - Art. 7. - Przygotowanie i... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  7.  [Elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej]
1. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej określa i zawiera:
1)
określenie nieruchomości objętych inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym linii rozgraniczających obszar inwestycji;
2)
warunki techniczne realizacji inwestycji;
3)
warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
4)
warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji;
5)
wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;
6)
zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1;
7)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 7;
8)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 28 ust. 1;
9)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 3;
10)
termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;
11)
lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geograficznych;
12)
oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi.
2. 
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.