[Kara pieniężna] - Art. 58. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Kara pieniężna] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  58.  [Kara pieniężna]
1. 
Karze pieniężnej podlega inwestor, który:
1)
nie wykonuje obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o którym mowa w art. 46;
2)
nie wykonuje obowiązku zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 47.
2. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw energii.
3. 
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
4. 
Ustalając wysokość kary pieniężnej, minister właściwy do spraw energii uwzględnia stopień oraz okoliczności naruszenia obowiązków.
5. 
Kara pieniężna jest płatna na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji inwestycji.
6. 
Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.