[Opłata a wyliczanie wysokości subwencji ogólnej dla gmin i wpłat do budżetu państwa] - Art. 51. - Przygotowanie i realizacja... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Opłata a wyliczanie wysokości subwencji ogólnej dla gmin i wpłat do budżetu państwa] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  51.  [Opłata a wyliczanie wysokości subwencji ogólnej dla gmin i wpłat do budżetu państwa]
1. 
Opłata, o której mowa w art. 50 ust. 1, stanowi dochód własny gminy.
2. 
Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), przyjmuje się dochód z tytułu podatku od nieruchomości, który gmina uzyskała od elektrowni jądrowej w wysokości pomniejszonej o opłatę przekazaną na rzecz gmin z nią graniczących, o której mowa w art. 50 ust. 1.
3. 
W celu ustalenia części subwencji ogólnej oraz wpłat, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku od nieruchomości od elektrowni jądrowej, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku oraz skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego innych ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - w wysokości 50% skutków finansowych tych ulg.
4. 
Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 50 ust. 1.