[Opłata na rzecz gmin graniczących z gminą, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa] - Art. 50. -... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Opłata na rzecz gmin graniczących z gminą, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  50.  [Opłata na rzecz gmin graniczących z gminą, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa]
1. 
Gmina, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa lub jej część, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, uiszcza na rzecz gmin z nią graniczących opłatę w wysokości równej 50% podatku od nieruchomości uiszczonego przez podatników tego podatku od elektrowni jądrowej lub jej części dla której wydano pozwolenie na użytkowanie zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, jest dzielona w częściach równych pomiędzy wszystkie gminy graniczące z gminą na terenie której zlokalizowana jest elektrownia jądrowa lub jej część i wpłacana na rachunki budżetu każdej z graniczących gmin w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczony został podatek od nieruchomości.
3. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje gminie, na terenie której znajduje się część elektrowni jądrowej lub inna elektrownia jądrowa lub jej część.
4. 
W przypadku gdy elektrownia jądrowa lub jej część jest zlokalizowana na terenie więcej niż jednej gminy opłata, o której mowa w ust. 1, uiszczana jest przez każdą z tych gmin na rzecz wszystkich gmin z nimi graniczących.