[Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec inwestora przed rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec inwestora przed rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie budowy] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  45.  [Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec inwestora przed rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie budowy]
1. 
Przedsiębiorca może wykonywać prace lub świadczyć usługi na terenie budowy obiektu energetyki jądrowej pod warunkiem przekazania inwestorowi, na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie budowy, danych pozwalających na identyfikację tego przedsiębiorcy oraz pracowników zatrudnionych przez niego w celu wykonywania tych prac lub świadczenia usług.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
nazwę i adres siedziby albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
numer REGON;
4)
dane, o których mowa w ust. 3, dotyczące członków organów zarządzających oraz udziałowców - w przypadku przedsiębiorców niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące pracownika obejmują:
1)
imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia;
2)
adres miejsca zamieszkania;
3)
numer PESEL, a w przypadku pracownika posiadającego obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość.