[Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem] - Art. 43. - Przygotowanie i realizacja... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  43.  [Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem]
1. 
Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający może:
1)
określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastosowaniu kryterium ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, względną wagę kryteriów oceny ofert albo porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedstawienie wag nie jest możliwe, lub
2)
zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, lub
3)
wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub
4)
odstąpić od zapraszania do składania ofert wstępnych, lub
5)
prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warunków zamówienia.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 159 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. 
Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego.
4. 
Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają charakter poufny i nie podlegają udostępnieniu.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający może zaprosić do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3. Przepisów art. 160 ust. 1, art. 162 ust. 1, art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 160 ust. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.