[Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu] - Art. 40. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  40.  [Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu]
1. 
Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, który spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 2, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
2. 
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji, o których mowa w ust. 1, są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.