[Przesłanki wydania decyzji zasadniczej] - Art. 22. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Przesłanki wydania decyzji zasadniczej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  22.  [Przesłanki wydania decyzji zasadniczej]
1. 
Warunkiem ubiegania się przez inwestora o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej lub pozwolenia na prace przygotowawcze jest uprzednie uzyskanie decyzji zasadniczej.
2. 
Decyzję zasadniczą wydaje minister właściwy do spraw energii, na wniosek inwestora, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
3. 
Decyzja zasadnicza może być wydana inwestorowi, który:
1)
posiada siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
wykaże, że on sam lub podmiot powiązany z nim kapitałowo, w ciągu ostatnich 10 lat prowadził przynajmniej przez 1 rok eksploatację bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 1000 MWe, w tym przynajmniej jednego bloku energetycznego o mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 200 MWe;
3)
uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.