[Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej] - Art. 15. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  15.  [Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej]
1. 
Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), zwanej dalej "Prawem budowlanym", z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wiąże wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.
3. 
Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej może, w zależności od żądania wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane lub jego część.
4. 
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę inwestor dołącza także:
1)
zezwolenie na budowę obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
2)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 22 ust. 1.
5. 
Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1 oraz art. 10 stosuje się odpowiednio.
6. 
Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.