[Okres ważności decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz zezwolenia na... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Okres ważności decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz zezwolenia na wejście na teren cudzej nieruchomości] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  13.  [Okres ważności decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz zezwolenia na wejście na teren cudzej nieruchomości]
1. 
Decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
2. 
Do czasu wygaśnięcia ważności decyzji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, których decyzja ta dotyczy, nie może być wydana inna decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3. 
Zezwolenie na wejście na teren nieruchomości wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
4. 
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.