[Postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wejście na teren cudzej nieruchomości] - Art. 12. - Przygotowanie i... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wejście na teren cudzej nieruchomości] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  12.  [Postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wejście na teren cudzej nieruchomości]
1. 
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1:
1)
wnioskodawcę;
2)
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem doręczenia;
3)
osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w pkt 2 - w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
4)
właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 - w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2. 
Do doręczania innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postępowania, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3.
4. 
Do skutków doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej oraz do skutków wydania ostatecznej decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio.
5. 
Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 1, przepis art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.