[Publikacja w BIP informacji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Publikacja w BIP informacji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz treści decyzji; udostępnianie dokumentacji sprawy] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  10a.  [Publikacja w BIP informacji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz treści decyzji; udostępnianie dokumentacji sprawy]

Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.