Art. 52. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1501

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2023 r.
Art.  52. 

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 i 1113) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. 1. Przepisy ustawy dotyczące strategicznej inwestycji w sektorze naftowym realizowanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 i 1846), zwanej dalej "strategiczną inwestycją w sektorze naftowym", stosuje się również odpowiednio do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (Dz. U. poz. 1501).

2. Przepisy ustawy dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym stosuje się również odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

3. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się również w przypadku zmiany decyzji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.";

2)
w art. 64 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy "realizowanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 i 1846), zwanej dalej "strategiczną inwestycją w sektorze naftowym" ".