Rozdział 7 - Przepis zmieniający i przepisy końcowe - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

Rozdział  7

Przepis zmieniający i przepisy końcowe

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.) w art. 24 po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu: (zmiany pominięte).

1. 
Przepisy art. 10 ust. 2 i 3 stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r.
2. 
Przepisy art. 24 ust. 7b ustawy, o której mowa w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.