Rozdział 3 - Umowa o powierzenie przygotowania lub wykonania albo koordynowania i kontroli przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

Rozdział  3

Umowa o powierzenie przygotowania lub wykonania albo koordynowania i kontroli przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

1. 
Powierzenie spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub wykonywaniem albo koordynowaniem i kontrolą przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej a spółką celową.
2. 
Zadania związane z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 może powierzyć spółce celowej, w drodze umowy, również:
1)
jednostka samorządu terytorialnego;
2)
inny organ administracji rządowej niż określony w ust. 1 reprezentujący Skarb Państwa;
3)
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego.
3. 
Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1, spółka celowa utworzona przez Skarb Państwa wykonuje w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego w zależności od podmiotu, z którym zawarła tę umowę.
3a. 
Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1, spółka celowa utworzona przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, wykonuje w imieniu i na rzecz tego podmiotu lub w imieniu i na rzecz spółki.
4. 
Do powierzenia spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).
5. 
Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się w formie pisemnej. Projekty umów, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje spółka celowa.
1. 
W umowie, w której powierzono spółce celowej zadania związane z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, określa się w szczególności:
1)
przedsięwzięcia Euro 2012 powierzone spółce celowej do przygotowania lub wykonania oraz zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związanych;
2)
sposób sprawowania kontroli wykonania zadań powierzonych spółce celowej;
3)
harmonogram przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej;
4)
założenia przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej;
5)
ostateczny termin wykonania zadań powierzonych spółce celowej, z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych;
6)
łączną wartość publicznych środków finansowych przewidzianych na przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej, z podaniem warunków, terminów i sposobów ich przekazywania wykonawcom dostaw, usług i robót budowlanych niezbędnych do przygotowania i wykonania tych przedsięwzięć;
7)
zakres czynności, jakie spółka celowa może powierzyć, w drodze umowy, do wykonania właściwym przedsiębiorcom i warunki tego powierzenia;
8)
opis nieruchomości i innych rzeczy przeznaczonych do wykonania zadań objętych przedsięwzięciami Euro 2012 i powierzonych spółce celowej;
9)
warunki korzystania przez spółkę celową ze stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości i innych rzeczy koniecznych do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
10)
sposób zwrotu nieruchomości i innych rzeczy wykorzystanych i niewykorzystanych na przygotowanie lub wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 oraz dokumentacji dotyczącej przygotowania lub wykonania tych przedsięwzięć po wykonaniu zadań powierzonych spółce celowej;
11)
wysokość, terminy i warunki wypłacania spółce celowej wynagrodzenia oraz warunki jego zwiększenia i zmniejszenia;
12)
zasady odpowiedzialności stron w razie niewykonania w całości lub części albo nienależytego wykonania umowy;
13)
warunki i sposób zmiany i rozwiązania umowy;
14)
zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy;
15)
postanowienia dotyczące kontroli wewnętrznej.
2. 
W umowie, o której mowa w ust. 1, można zastrzec, że wszystkie lub niektóre umowy zawierane z wykonawcami dostaw, usług lub robót budowlanych związanych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 będą wymagały zgody odpowiednio:
1)
Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej albo inny organ administracji rządowej;
2)
jednostki samorządu terytorialnego;
3)
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego.

W umowie, w której powierzono koordynowanie i kontrolę przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 określa się w szczególności:

1)
zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związanych;
2)
czas obowiązywania umowy;
3)
postanowienia, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, pkt 7 oraz pkt 11-15;
4)
zasady sprawozdawczości dotyczącej realizacji przez spółkę celową powierzonych jej zadań;
5)
sposób rozwiązywania sporów wynikłych w związku z realizacją przez spółkę celową powierzonych jej zadań.

Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej albo inny organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego albo przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego udziela spółce celowej pełnomocnictw niezbędnych do przygotowania lub wykonania zadań powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.

Powierzenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej spółki celowej, jeżeli wartość zobowiązania przekracza 500 000 zł bez podatku od towarów i usług.

(uchylony).

1. 
W przypadku umów zawartych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7 spółka celowa jest uprawniona do ich wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, o ile opóźnienie w realizacji tych umów lub ich nienależyte wykonanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić rozpoczęcie lub przeprowadzenie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spółka celowa po dokonaniu wypowiedzenia jest uprawniona do powierzenia wykonania umowy innemu przedsiębiorcy.
3. 
Przedsiębiorca, któremu została wypowiedziana umowa w trybie, o którym mowa w ust. 1, może żądać odszkodowania w zakresie szkody rzeczywiście poniesionej, chyba że umowa stanowi inaczej.