Rozdział 2 - Zasady tworzenia i działania spółek celowych - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

Rozdział  2

Zasady tworzenia i działania spółek celowych

1. 
W celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 Skarb Państwa tworzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej "spółkami celowymi".
1a. 
Spółka celowa może być tworzona również w celu koordynacji i kontroli przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2. 
Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu udziału albo udziałów w tej spółce składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w formie aktu notarialnego.
3. 
Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 2 000 000 zł.
4. 
W przypadku gdy udziały w spółce celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 1 000 000 zł.
5. 
(uchylony).
6. 
Spółki celowe, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone na zasadach wynikających z ustawy również przez województwo śląskie oraz miasta gospodarzy EURO 2012:
1)
Gdańsk;
2)
Kraków;
3)
Poznań;
4)
m.st. Warszawa;
5)
Wrocław.
7. 
Do spółek, o których mowa w ust. 6, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.
1. 
(uchylony).
2. 
W stosunku do spółki celowej utworzonej przez miasta, o których mowa w art. 7 ust. 6, uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie prezydent miasta.
3. 
W stosunku do spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie zarząd województwa śląskiego.
1. 
Zarząd spółki celowej składa się z nie więcej niż 3 osób.
2. 
Rada nadzorcza spółki celowej składa się z nie więcej niż 5 osób.
3. 
W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw sportu.
4. 
W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 6 wchodzi osoba zgłoszona przez zarząd województwa, osoba zgłoszona przez wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez prezydenta miasta.
5. 
W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie wchodzi osoba zgłoszona przez prezydenta miasta Chorzowa, osoba zgłoszona przez wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez zarząd województwa.
1. 
Spółka celowa nie może:
1)
prowadzić działalności niezwiązanej z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1;
2)
tworzyć innych podmiotów;
3)
nabywać akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach.
2. 
W stosunku do spółki celowej nie wszczyna się postępowania naprawczego.
3. 
Nie można ogłosić upadłości spółki celowej.
1. 
Skarb Państwa może rozwiązać spółkę celową:
1)
po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1, albo
2)
w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania, w całości lub części, przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.
2. 
(uchylony).
3. 
Spółki celowej nie rozwiązuje się, jeżeli Skarb Państwa albo podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, powierzył spółce celowej przez siebie utworzonej zarządzanie obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012.
4. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, w sposób zapewniający należyte wykorzystanie tych obiektów, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

W razie zbycia przez Skarb Państwa całego udziału albo wszystkich udziałów w spółce celowej, do spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy.

1. 
Przedmiotem działalności spółek celowych jest:
1)
przygotowywanie lub wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 albo
2)
koordynowanie i kontrola przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2. 
Przedmiotem działalności spółek celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest w szczególności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), a ponadto:
1)
pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
2)
występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o których mowa w pkt 1, oraz uczestniczenie w odpowiednich postępowaniach;
3)
nabywanie własności lub innych praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 oraz uczestniczenie w postępowaniach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i innych postępowaniach dotyczących tych nieruchomości;
4)
dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
5)
zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
6)
wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, wynikających z odrębnych przepisów albo z umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1.
3. 
Przedmiotem działalności spółek celowych utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 6, może być również wykonywanie zadań inwestora.
4. 
Przedmiotem działalności spółki celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest w szczególności:
1)
opracowanie:
a)
zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
b)
projektów harmonogramów działań związanych z przygotowaniami do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
c)
zasad polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
2)
koordynowanie działań podmiotów realizujących przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz współpracy tych podmiotów z instytucjami lub podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz z Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);
3)
kontrola:
a)
stanu przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
b)
wykonywania przedsięwzięć Euro 2012;
4)
przedstawianie sprawozdań z przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej oraz Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);
5)
inicjowanie i realizacja działań zmierzających do poprawy efektywności przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
6)
doradztwo i szkolenie podmiotów realizujących przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
5. 
Podmioty uczestniczące w przygotowaniu lub wykonywaniu przedsięwzięć Euro 2012 lub w innych przygotowaniach do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 mają obowiązek na żądanie spółki celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przedstawić dokumenty i informacje związane z ich działalnością dotyczącą EURO 2012, z zachowaniem przepisów dotyczących informacji prawnie chronionych.

(uchylony).

Do spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 16).

W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do spółki celowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).