Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. - Dz.U.2020.2008 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

1. 
Ustawa określa zasady przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2. 
Ustawa określa w szczególności warunki realizacji:
1)
przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju, o którym mowa w ust. 1,
2)
innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia turnieju, o którym mowa w ust. 1

- zwanych dalej "przedsięwzięciami Euro 2012".

3. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących linii kolejowych o państwowym znaczeniu i dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub drogową spółkę specjalnego przeznaczenia.
4. 
Przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być realizowane zgodnie z niniejszą ustawą albo zgodnie z:
1)
ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) - w zakresie przygotowania i wykonania inwestycji dotyczących dróg publicznych;
2)
ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380 oraz z 2020 r. poz. 471) - w zakresie przygotowania i wykonania inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego w rozumieniu tej ustawy.
5. 
W przypadku realizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zgodnie z ustawami, o których mowa w ust. 4, w zakresie określonym w art. 13 ust. 2, spółka celowa lub inny właściwy podmiot wykonuje zadania i podejmuje czynności przewidziane w tych ustawach dla innych podmiotów.
1. 
Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, finansuje się w szczególności ze środków:
1)
budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych, w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;
2)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego ustalonych w uchwałach budżetowych, w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;
3)
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
1a. 
Przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być również realizowane ze środków innych niż wymienione w ust. 1, przez podmioty niebędące spółkami celowymi utworzonymi na podstawie przepisów niniejszej ustawy oraz podmiotami, o których mowa w art. 17 ust. 2.
1b. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, są celami publicznymi i inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsięwzięć Euro 2012 biorąc pod uwagę znaczenie danego przedsięwzięcia dla zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowania i przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się przedsięwzięcia Euro 2012 zawarte w ofercie przyjętej przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz objęte zobowiązaniami i gwarancjami Rady Ministrów lub jednostek samorządu terytorialnego, a także inne niezbędne do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
1. 
Rada Ministrów ustanowi program wieloletni w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012.
2. 
Program wieloletni, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę programu;
2)
wskazanie jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej jego wykonanie;
3)
cel programu;
4)
zadania, które mają być sfinansowane z budżetu państwa;
5)
okres realizacji programu;
6)
łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przedstawia sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012:

1)
Radzie Ministrów dwa razy w roku, do dnia 31 stycznia i 31 lipca;
2)
Sejmowi raz w roku, do dnia 30 marca każdego roku.