Art. 24h. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  24h. 
1. 
Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tym że określone w tych przepisach należności oraz jednorazowe odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w odniesieniu do gruntów leśnych przeznacza się na Fundusz Leśny w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe z tytułu wyłączenia gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
2. 
Należności oraz jednorazowe odszkodowania w wysokości ustalonej przez organy właściwe w sprawach ochrony gruntów leśnych spółka celowa lub inny właściwy podmiot przekazuje na rachunek bankowy funduszu, o którym mowa w ust. 1, po przejęciu wszystkich gruntów w danym obrębie katastru nieruchomości, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.