Art. 2. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  2. 
1. 
Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, finansuje się w szczególności ze środków:
1)
budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych, w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;
2)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego ustalonych w uchwałach budżetowych, w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;
3)
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
1a. 
Przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być również realizowane ze środków innych niż wymienione w ust. 1, przez podmioty niebędące spółkami celowymi utworzonymi na podstawie przepisów niniejszej ustawy oraz podmiotami, o których mowa w art. 17 ust. 2.
1b. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).