Art. 18. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  18. 
1. 
W umowie, w której powierzono spółce celowej zadania związane z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, określa się w szczególności:
1)
przedsięwzięcia Euro 2012 powierzone spółce celowej do przygotowania lub wykonania oraz zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związanych;
2)
sposób sprawowania kontroli wykonania zadań powierzonych spółce celowej;
3)
harmonogram przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej;
4)
założenia przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej;
5)
ostateczny termin wykonania zadań powierzonych spółce celowej, z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych;
6)
łączną wartość publicznych środków finansowych przewidzianych na przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej, z podaniem warunków, terminów i sposobów ich przekazywania wykonawcom dostaw, usług i robót budowlanych niezbędnych do przygotowania i wykonania tych przedsięwzięć;
7)
zakres czynności, jakie spółka celowa może powierzyć, w drodze umowy, do wykonania właściwym przedsiębiorcom i warunki tego powierzenia;
8)
opis nieruchomości i innych rzeczy przeznaczonych do wykonania zadań objętych przedsięwzięciami Euro 2012 i powierzonych spółce celowej;
9)
warunki korzystania przez spółkę celową ze stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości i innych rzeczy koniecznych do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
10)
sposób zwrotu nieruchomości i innych rzeczy wykorzystanych i niewykorzystanych na przygotowanie lub wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 oraz dokumentacji dotyczącej przygotowania lub wykonania tych przedsięwzięć po wykonaniu zadań powierzonych spółce celowej;
11)
wysokość, terminy i warunki wypłacania spółce celowej wynagrodzenia oraz warunki jego zwiększenia i zmniejszenia;
12)
zasady odpowiedzialności stron w razie niewykonania w całości lub części albo nienależytego wykonania umowy;
13)
warunki i sposób zmiany i rozwiązania umowy;
14)
zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy;
15)
postanowienia dotyczące kontroli wewnętrznej.
2. 
W umowie, o której mowa w ust. 1, można zastrzec, że wszystkie lub niektóre umowy zawierane z wykonawcami dostaw, usług lub robót budowlanych związanych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 będą wymagały zgody odpowiednio:
1)
Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej albo inny organ administracji rządowej;
2)
jednostki samorządu terytorialnego;
3)
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego.