Art. 13. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  13. 
1. 
Przedmiotem działalności spółek celowych jest:
1)
przygotowywanie lub wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 albo
2)
koordynowanie i kontrola przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
2. 
Przedmiotem działalności spółek celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest w szczególności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), a ponadto:
1)
pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
2)
występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o których mowa w pkt 1, oraz uczestniczenie w odpowiednich postępowaniach;
3)
nabywanie własności lub innych praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 oraz uczestniczenie w postępowaniach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i innych postępowaniach dotyczących tych nieruchomości;
4)
dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
5)
zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
6)
wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, wynikających z odrębnych przepisów albo z umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1.
3. 
Przedmiotem działalności spółek celowych utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 6, może być również wykonywanie zadań inwestora.
4. 
Przedmiotem działalności spółki celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest w szczególności:
1)
opracowanie:
a)
zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
b)
projektów harmonogramów działań związanych z przygotowaniami do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
c)
zasad polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
2)
koordynowanie działań podmiotów realizujących przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz współpracy tych podmiotów z instytucjami lub podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz z Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);
3)
kontrola:
a)
stanu przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
b)
wykonywania przedsięwzięć Euro 2012;
4)
przedstawianie sprawozdań z przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej oraz Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);
5)
inicjowanie i realizacja działań zmierzających do poprawy efektywności przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
6)
doradztwo i szkolenie podmiotów realizujących przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
5. 
Podmioty uczestniczące w przygotowaniu lub wykonywaniu przedsięwzięć Euro 2012 lub w innych przygotowaniach do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 mają obowiązek na żądanie spółki celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przedstawić dokumenty i informacje związane z ich działalnością dotyczącą EURO 2012, z zachowaniem przepisów dotyczących informacji prawnie chronionych.