Art. 10. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  10. 
1. 
Spółka celowa nie może:
1)
prowadzić działalności niezwiązanej z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1;
2)
tworzyć innych podmiotów;
3)
nabywać akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach.
2. 
W stosunku do spółki celowej nie wszczyna się postępowania naprawczego.
3. 
Nie można ogłosić upadłości spółki celowej.