§ 7. - Przydzielenie do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m.st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego, oraz o ustaleniu klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategoryj niebezpieczeństwa na okres rewizyjny od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.65.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1928 r.
§  7.
Celem ustalania kategorji i klasy niebezpieczeństwa przy zaliczaniu "przedsiębiorstwa mieszanego" (§ 4) należy najpierw ustalić w myśl przepisów §§ 1 do 6 niniejszego rozporządzenia kategorję i klasę niebezpieczeństwa dla poszczególnych zakładów, wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa mieszanego, następnie ustalone klasy niebezpieczeństwa pomnożyć przez przeciętne sumy rocznych zarobków osób, zatrudnionych w odnośnych zakładach przedsiębiorstwa, a. sumę uzyskanych iloczynów podzielić przez ogólną sumę zarobków rocznych. Liczba, otrzymana tym sposobem, peanowi klasę niebezpieczeństwa danego "przedsiębiorstwa mieszanego".

Jeżeli z dostateczną dokładnością nie można ustalić sum zarobków rocznych, należy w powyższym rachunku zamiast sum zarobków użyć liczb pracowników, a w przypadku, gdy zachodzi istotna różnica w przeciętnym czasie pracy w poszczególnych zakładach danego przedsiębiorstwa mieszanego zamiast liczb pracowników użyć liczb "pracowników normalnych", t. j. sprowadzonych do trzystodniowego czasu pracy.

Z powyższego rachunku należy przy obu sposobach obliczenia, wyłączyć pracowników wspólnych "przedsiębiorstwa mieszanego", t. j. pracowników, nie należących wyłącznie do jednego zakładu tego przedsiębiorstwa.