§ 2. - Przydzielenie do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m.st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego, oraz o ustaleniu klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategoryj niebezpieczeństwa na okres rewizyjny od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.65.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1928 r.
§  2.
Za "przedsiębiorstwa, używające motorów", uważa się w myśl niniejszego rozporządzenia przedsiębiorstwa posługujące się przyrządami, poruszanemi siłą elementarną (wiatr, woda, para, gaz do oświetlania, powietrze gorące, elektryczność i t. d.) lub siłą zwierząt. Narówni z "przedsiębiorstwami, używającemi motorów", traktować należy, w myśl niniejszego rozporządzenia, także przedsiębiorstwa, w których używa się kotłów zamkniętych lub przyrządów parowych (gotowalniki drzewa, szmat, suszarnie parowe i t. d.).

Przedsiębiorstwa, w których zakres użycia maszyn, poruszanych motorami, względnie kotłów i przyrządów parowych, albo też silą użytego motoru są tak nieznaczne, iż nie zwiększają w sposób istotny niebezpieczeństwa wypadku w porównaniu do niebezpieczeństwa w tego rodzaju przedsiębiorstwach przy pracy wyłącznie ręcznej, należy zaliczać do kategorji niebezpieczeństwa, przepisanej dla przedsiębiorstw, nieużywających motorów, a ewentualnie nieznacznie zwiększone z powodu ruchu motorycznego niebezpieczeństwo, uwzględniać przez zaliczenie do wyższej klasy niebezpieczeństwa.

Przedsiębiorstwo, w którem sam przedsiębiorca obsługuje maszyny i motor, o ile w następstwie tego innym osobom, zatrudnionym w tem przedsiębiorstwie, nie zagraża niebezpieczeństwo wypadku z powodu ruchu motorycznego, należy zaliczać jako przedsiębiorstwo, nie używające motorów.