§ 1. - Przydzielenie do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m.st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego, oraz o ustaleniu klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategoryj niebezpieczeństwa na okres rewizyjny od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.65.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1928 r.
§  1.
Zaliczenia do kategoryj niebezpieczeństwa poszczególnych przedsiębiorstw dokonywa się w okresie rewizyjnym od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r. według przydziału, podanego w załączniku 2 niniejszego rozporządzenia. Za przedsiębiorstwa w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się także gospodarstwa rolne, leśne i wszelkie inne zakłady, podlegające obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze mocy obowiązującej ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. u. p. Nr. 1 z 1888 r.) w brzmieniu ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 413).

Przy zaliczaniu należy mieć na uwadze okoliczność, że ustalone w załączniku 2 kategorje niebezpieczeństwa odnoszą się do przedsiębiorstw o składzie normalnym, że uwzględniają więc również - o ile w załączniku 2 wyraźnie inaczej nie zaznaczono - wszystkie zakłady i czynności pomocnicze, stanowiące normalnie część składową przedsiębiorstw danego rodzaju, jak administrację, nadzór nad przedsiębiorstwem, roboty manipulacyjne i transportowe, roboty w magazynach, ładowniach, opalanie, oświetlanie i czyszczenie pracowni, konserwacja budynków i urządzeń i t. p. prace, dokonywane we własnym zarządzie, chociażby przy pomocy akordantów, jeżeli prace te służą własnym celom przedsiębiorstwa i nie przekraczają zwykłych rozmiarów.

Gorzelnie, młyny, tartaki, cegielnie, łomy i t. p. zakłady fabryczne, nawet jeśli prowadzone są łącznie z gospodarstwem rolnem lub leśnem, należy zaliczać oddzielnie według właściwych tytułów załącznika 2.