Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.448

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 marca 1930 r.

USTAWA
z dnia 29 lipca 1921 r.
w przedmiocie przeznaczenia terenów za cytadelą oraz pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej w Warszawie pod budowę domów. *

Art.  1.

Celem ułatwienia zabudowy miasta stołecznego Warszawy z gruntów, do państwa należących, przeznacza się pod budowę domów mieszkalnych tereny, za cytadelą położone, przestrzeni 76 hektarów 5640 metrów kwadratowych oraz pas ziemi wzdłuż ulicy Górnej na jej spadku przestrzeni około 6845 metrów kwadratowych.

Art.  2.

Przeznaczone pod budowę domów tereny za cytadelą graniczą: od północy z Wisłą i gruntami Marymontu, od wschodu z projektowaną ulicą Skarbową i gruntami cytadeli, od zachodu z gruntami wojskowemi, wreszcie od południa z terenami państwowemi, zaś pas ziemi przy ulicy Górnej ciągnie się od domu № 5917 w dół do projektowanej nowej ulicy i posiada głębokości 30, a długości 228 metrów.

Art.  3.

Upoważnia się Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z zarządem miasta stoł. Warszawy do ustalenia planu zabudowy wymienionych w poprzednich artykułach terenów za cytadelą, z wyłączeniem odpowiednich przestrzeni pod ulice i place oraz dla instytucji użyteczności publicznej, jak również do ustalenia planu zabudowy pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej

Nie należą do terenów, za cytadelą pod budowę, przeznaczonych, tereny przylegające, na których wznosi się i które otaczają fort Norberta.

Art.  4. 1

Grunty, przeznaczone w prawomocnym planie zabudowania pod ulice, place i zieleńce oraz na pomieszczenie instytucyj użyteczności publicznej, będą odstąpione gminie miasta stoł. Warszawy bezpłatnie.

Grunty te przechodzą napowrót na rzecz Skarbu Państwa w razie ustalenia, że zostały użyte nie na cele, na które je odstąpiono.

Art.  5. 2

Upoważnia się Ministra Skarbu do sprzedawania terenów i parcel, na których mają być wznoszone domy mieszkalne, spółdzielniom mieszkaniowym, mieszkaniowo-budowlanym i budowlanym oraz internatom i bursom dla młodzieży na warunkach ulgowych, ustalonych według swego uznania.

Art.  6.

Nadając nabywcom prawo zakładania ksiąg hipotecznych czy to dla nabywanej przez nich całej przestrzeni, czy dla pojedyńczych parcel, zastrzedz należy, że tereny te są przeznaczone na budowę domów mieszkalnych.

Art.  7. 3

 Pisma, dotyczące przeniesienia własności nieruchomości, przewidzianego w art. 5, są wolne od opłat stemplowych.

Pobrane już opłaty stemplowe zwrotowi nie podlegają.

Art.  8. 4

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Art.  9.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

* Z dniem 22 sierpnia 1922 r. zakres działania nin. ustawy rozszerza się na trójkątny kawałek gruntu o powierzchni 17.841 metr. kw., położony między ulicami Górną, Myśliwiecką a nowo projektowaną, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz.U.22.67.601).

Z dniem 20 października 1922 r. zakres działania nin. ustawy rozszerza się na teren o powierzchni około 5 h. 3.650 m. kw. (46.500÷7.150), położony w mieście st. Warszawie, ograniczony: od północy osadą rządową i poza ulicą Topolową przedłużeniem ul. Filtrowej, od południa lotniskiem wojskowem w Mokotowie (nowoprojektowaną ulicą), od wschodu placem wyścigowym, od zachodu ulicą Suchą, i na teren o powierzchni około 15 h., położony w mieście st. Warszawie i ograniczony: od północy ul. Nowowiejską (v. Niemcewicza), od południa nowoprojektowaną ulicą, od wschodu ulicą Raszyńską i od zachodu Aleją Grójecką, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 22 września 1922 r. (Dz.U.22.89.801).

1 Art. 4 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1930 r. (Dz.U.30.17.127) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 marca 1930 r.
2 Art. 5:

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 22 września 1922 r. (Dz.U.22.89.802) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 1922 r.

- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1930 r. (Dz.U.30.17.127) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 marca 1930 r.

3 Art. 7 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1930 r. (Dz.U.30.17.127) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 marca 1930 r.
4 Art. 8 zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 26 lutego 1930 r. (Dz.U.30.17.127) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 marca 1930 r.