Przeznaczenie nieruchomości ziemskiej Oblęgorek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.44.251

Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 1952 r.

DEKRET
z dnia 8 października 1945 r.
o przeznaczeniu nieruchomości ziemskiej Oblęgorek. *

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Wydziela się z nieruchomości ziemskiej Oblęgorek w powiecie kieleckim, którą Henryk Sienkiewicz otrzymał jako dar narodowy w uznaniu jego wiekopomnych zasług, ośrodek z zabudowaniami o powierzchni 49 ha i oddaje się jego spadkobiercom na własność.

Tworzy się fundację im. Henryka Sienkiewicza, której celem jest niesienie pomocy młodzieży, kształcącej się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Fundacji Henryka Sienkiewicza oddaje się na własność pozostałą część nieruchomości ziemskiej Oblęgorek.

Minister Oświaty wyda statut fundacji im. Henryka Sienkiewicza.

Wszelkie czynności związane z przeniesieniem własności nieruchomości ziemskiej Oblęgorek dokonane na podstawie dekretu niniejszego wolne są od opłat na rzecz Skarbu Państwa i samorządów.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrowi Oświaty.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

* Z dniem 22 maja 1952 r. dekret utracił moc w zakresie unormowanym dekretem z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz.U.52.25.172), zgodnie z art. 11 powołanego dekretu.