Art. 42. - [Świadectwo doradcy] - Przewóz towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2147 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2022 r.
Art.  42.  [Świadectwo doradcy]
1. 
Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.
2. 
Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe;
2)
nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
3)
ukończyła kurs doradcy;
4)
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.
3. 
Niekaralność w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powinna być potwierdzona złożeniem przez osobę ubiegającą się o wydanie świadectwa doradcy oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.