[Przepisy stosowane w zakresie nieuregulowanym] - Art. 4. - Przewóz towarów niebezpiecznych. - Dz.U.2021.756 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Przepisy stosowane w zakresie nieuregulowanym] - Przewóz towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.756 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
Art.  4.  [Przepisy stosowane w zakresie nieuregulowanym]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym do środków transportu i urządzeń transportowych, stosuje się odpowiednio ADR, RID lub ADN.