Przewóz przesyłek kolejowych od i do stacyj Kłodawa, Koło, Konin i Słupca państwowej normalnotorowej linji Kutno - Strzałkowo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.105.738

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 12 października 1925 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o przewozie przesyłek kolejowych od i do stacyj Krzewie, Kłodawa, Koło, Konin i Słupca państwowej normalnotorowej linji Kutno - Strzałkowe 1

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) zarządza się co następuje:
Do czasu zupełnego ukończenia budowy państwowej normalnotorowej linji kolejowej Kutno-Strzałkowo w komunikacji wewnętrznej tej linji pomiędzy stacjami Krzewie, Kłodawa, Koło, Konin i Słupca, oraz w komunikacji bezpośredniej pomiędzy temi stacjami, a stacjami innych, otwartych dla ruchu prawidłowego, kolei polskich lub odwrotnie, jak również w komunikacji na wywóz z tych stacyj zagranicę, przewóz zwyczajnych lub pośpiesznych przesyłek drobnych, pół i całowagonowych odbywa się według zasad ogólnych, ustalonych na państwowych kolejach normalnotorowych otwartych dla ruchu prawidłowego, a zatem i z obliczeniem przewoźnego za łączną odległość z państwowemi kolejami normalnotorowemi.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 października 1925 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 13 maja 1925 r. (Dz. U. R. P. № 51, poz. 351) o przewozie przesyłek drobnych i półwagonowych będącą w budowie linją kolejową Kutno-Strzałków.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 października 1926 r. (Dz.U.26.106.619) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1926 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 października 1926 r. (Dz.U.26.106.619) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1926 r.