Rozdział 3 - Przewóz przesyłek ekspresowych. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.

Rozdział  3.

Przewóz przesyłek ekspresowych.

1.
Kolej przewozi rzeczy w sposób szczególnie szybki jako przesyłki ekspresowe.
2.
Do przewozu jako przesyłki ekspresowe mogą być dopuszczone tylko takie rzeczy, które nadają się do przewozu w wagonach bagażowych na warunkach określonych przez Ministra Kolei.
3.
Od przewozu przesyłkami ekspresowymi wyłączone są przedmioty wymienione w art. 69.
1.
Umowę przewozu przesyłki ekspresowej uważa się za zawartą, gdy kolej przyjmie do przewozu przesyłkę z listem ekspresowym i po ustaleniu wagi oraz opłaceniu kosztów przewozu zamieści na liście ekspresowym stempel z datą.
2.
List ekspresowy powinien zawierać następujące dane:
1)
oznaczenie nadawcy, odbiorcy, stacji nadania i przeznaczenia oraz drogi przewozu;
2)
ilość sztuk, rodzaj opakowania, zawartość i wagę;
3)
datę i miejsce sporządzenia listu ekspresowego.
3.
Jako dowód nadania kolej wydaje nadawcy poświadczenie nadania.
4.
Wzór listu ekspresowego ustala Minister Kolei.
5.
Dla określonych rzeczy, nadanych do przewozu jako przesyłki ekspresowe, Minister Kolei może określić odmienny sposób odprawy.

Przesyłki ekspresowe przewozi się pociągami ruchu osobowego lub innymi pociągami specjalnie wyznaczonymi do przewozu takich przesyłek.

1.
Przy wydaniu przesyłki ekspresowej kolej wydaje odbiorcy list ekspresowy przeznaczony dla odbiorcy.
2.
W razie przechowania przesyłki ekspresowej w przypadku nieodebrania jej w ciągu 24 godzin od chwili dokonania zawiadomienia o przybyciu lub przygotowania do odbioru kolej pobiera karę umowną.

Do przewozu przesyłek ekspresowych stosuje się ponadto odpowiednio przepisy artykułów: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55.