Art. 95. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  95.
1.
Kolej jest zwolniona od odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że szkoda powstała z winy osoby uprawnionej, z powodu zlecenia tej osoby, nie wywołanego winą kolei, lub wskutek okoliczności, których kolej nie mogła uniknąć i którym nie mogła zapobiec.
2.
W przypadku gdy przesyłkę, przewożoną na warunkach określonych w niniejszym dekrecie, nadano ponownie do przewozu, z tym że kolej zachowuje nad nią dozór, istnieje domniemanie, że szkoda powstała podczas wykonywania ostatniej umowy przewozu.