Art. 64. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  64.
1.
Nie wolno przewozić w wagonach osobowych:
1)
przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę podróżnym albo uszkodzić lub zanieczyścić wagon;
2)
przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwozapalnych, wybuchowych, żrących i trujących;
3)
nabitej broni;
4)
przedmiotów wywołujących uczucie odrazy.
2.
Zakaz przewidziany w ust. 1 nie dotyczy:
1)
nie nabitej broni palnej łącznie z podręczną amunicją, o ile jadący ma pozwolenie na posiadanie broni palnej;
2)
broni palnej przewożonej przez osoby, które ze względu na pełnioną funkcję są upoważnione do jej noszenia.
3.
Kolej ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego właściwości przedmiotów zabranych do wagonu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszono przepis ust. 1. W przypadkach gdy nie można ustalić osoby przewożącej przedmioty podlegające sprawdzeniu, kolej może dokonać sprawdzenia przy udziale dwóch świadków, nie będących pracownikami kolei.