Art. 48. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  48.
1.
Minister Kolei określa za zgodą Prezesa Rady Ministrów przypadki, w jakich przesyłki wyładowuje odbiorca, a w jakich kolej, terminy wykonania tych czynności przez odbiorcę, terminy odbioru przesyłek oraz sposób obliczania tych terminów.
2.
Przy podstawianiu na bocznicę wagonów do wyładowania kolej obowiązana jest uwzględnić maksymalną techniczną zdolność wyładunkową bocznicy odbiorcy.
3.
Za przetrzymanie wagonu w związku z wyładowaniem lub w razie przechowania przesyłki w następstwie jej niepodjęcia w terminie odbiorca opłaca karę umowną.
4.
Minister Kolei określa terminy przygotowania przez kolej przesyłek do odbioru.
5.
Za zwłokę w przygotowaniu przesyłki do odbioru powyżej czterech godzin po upływie terminu przygotowania przesyłki do odbioru i zgłoszenia się odbiorcy kolej opłaca karę umowną.
6.
Odbiorca po wyładowaniu przesyłki obowiązany jest zwrócić wagon w stanie należytej czystości z pozakładanymi jego częściami. W razie stwierdzonego protokolarnie niewykonania tych czynności kolej dokonuje sama oczyszczenia wagonu lub założenia części składowych za opłatą przewidzianą w taryfie, a ponadto odbiorca płaci karę umowną. Odkażenia wagonów dokonuje kolej za opłatą przewidzianą w taryfie.
7.
Odbiorca jest obowiązany doprowadzić do czystości i porządku teren, zanieczyszczony w związku z wyładowaniem towaru; w razie niespełnienia tego obowiązku płaci karę umowną.