Art. 107. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  107.
1.
Nadawca obowiązany jest zapłacić kolei karę umowną w razie:
1)
przetrzymania wagonu na stacji nadania (art. 33, 37, 39, 43) ponad czas przewidziany w przepisach do 4 godzin oraz dodatkową karę umowną w razie dalszego przetrzymania wagonu w czasie do 24 godzin i w czasie powyżej 24 godzin;
2)
obciążenia kolei obowiązkiem przechowywania przesyłek na stacji nadania (art. 33, 37, 39, 43) w ciągu jednego dnia oraz dodatkowe kary umowne w razie dalszego przechowywania w czasie do trzech dni i w czasie powyżej trzech dni;
3)
odwołania zamówionego wagonu przed podstawieniem lub po podstawieniu wagonu (art. 36);
4)
niewykorzystania wagonu do granic norm ładunkowych (art. 37);
5)
niezaładowanie masy towarowej wyrażonej w tonach ustalonej w planie przewozowym (art. 37);
6)
niezaładowania masy towarowej ustalonej dla przewozu marszrutowego (art. 37), oprócz kary przewidzianej w pkt 5;
7)
nieoczyszczenia terenu, na którym odbywało się załadowanie (art. 37);
8)
zamieszczenia w dokumencie przewozowym wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych lub niezachowania ostrożności przewidzianych w przepisach (art. 39, 70);
9)
zwłoki w załatwieniu formalności wymaganych przez przepisy (art. 43);
10)
naruszenia przepisów o zakazie nowego nadania (art. 50);
11)
spowodowania zmiany stacji przeznaczenia przesyłki (art. 51).
2.
Odbiorca jest obowiązany do zapłacenia kolei kar umownych:
1)
należnych od nadawcy na podstawie ust. 1 pkt 4 i 8, lecz nie zapłaconych przez nadawcę jeżeli odbiorca opłacił należności wynikające z listu przewozowego;
2)
w razie przetrzymania wagonu ponad czas przewidziany w przepisach lub obciążenia kolei obowiązkiem przechowania poszczególnych sztuk w drodze lub na stacji przeznaczenia według ust. 1 i 2 (art. 33, 39, 43, 48, 51, 52, 75, 80, 126);
3)
w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 9, 10 i 11;
4)
w razie nieoczyszczenia wagonu po wyładowaniu przesyłki i terenu, na którym odbyło się wyładowanie przesyłki (art. 48).
3.
Podróżny jest obowiązany do zapłacenia kar umownych w przypadkach określonych w art. 92 i 93.