Art. 105. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  105.
1.
Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek:
1)
wskazań w dokumencie przewozowym niezgodnych z rzeczywistością lub nieścisłych;
2)
spowodowania szkody kolei wskutek braku, niedostateczności i nieprawidłowości dokumentów, wymaganych przez przepisy, lub wskutek niezastosowania się do przepisów, chyba że zachodzi wina kolei;
3)
nadania przesyłki z widocznymi śladami uszkodzeń;
4)
nadania przesyłki bez opakowania lub w opakowaniu wadliwym (art. 96 ust. 1 pkt 2);
5)
wadliwego załadowania przesyłki;
6)
spowodowania uszkodzenia wagonu urządzeń ładunkowych i innych urządzeń kolejowych w czasie czynności ładunkowych.
2.
Do odpowiedzialności określonej w ust. 1 stosuje się następujące zasady:
1)
w przypadkach podanych w ust. 1 pkt 1-5:
a)
jeżeli szkoda polega na uszkodzeniu lub zniszczeniu urządzeń kolejowych, nadawca obowiązany jest do odszkodowania według ogólnych przepisów o wynagrodzeniu szkody,
b)
jeżeli osobom trzecim wyrządzono szkodę, za którą kolej ponosi odpowiedzialność, kolei przysługuje do nadawcy roszczenie zwrotne w wysokości zapłaconego osobom trzecim należnego odszkodowania i poniesionych kosztów,
2)
w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6 za uszkodzenia przewidziane w cenniku ustanowionym w taryfie odszkodowanie oblicza się według tego cennika; za uszkodzenie nie przewidziane w cenniku odszkodowanie należy się w wysokości rzeczywistej szkody.
3.
Po wydaniu odbiorcy listu przewozowego (art. 45) odpowiedzialność w przypadkach przewidzianych w ust. 1 i 2 obciąża odbiorcę; odbiorca odpowiada za spowodowane w czasie wyładowania uszkodzenia wagonów, urządzeń ładunkowych i innych urządzeń kolejowych, przy czym odszkodowanie oblicza się według przepisu ust. 2 pkt 2.