Art. 100. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  100.
1.
Jeżeli na podstawie przepisów niniejszego dekretu kolej obowiązana jest zapłacić odszkodowanie za całkowite lub częściowe zaginięcie przesyłki, odszkodowanie to oblicza się:
1)
za zaginięcie przesyłki - według rzeczywistej udowodnionej wartości przesyłki;
2)
za zaginięcie przesyłki z deklarowaną wartością - w wysokości kwoty deklarowanej wartości, a jeżeli kolej udowodni, że deklarowana wartość przewyższa wartość rzeczywistą - według wartości rzeczywistej.
2.
Przy obliczaniu odszkodowania przyjmuje się za podstawę obliczania wartości przesyłki:
1)
cenę wskazaną w rachunku dostawcy;
2)
w braku rachunku - cenę wynikającą z obowiązującego cennika;
3)
w braku cen wymienionych w pkt 1 i 2 - cenę rynkową, a gdy i tej ceny nie ma - wartość rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.
3.
W razie niemożności ustalenia wartości przesyłki w sposób określony w ust. 2, wartość tę ustala rzeczoznawca, którego powołuje nadawca lub odbiorca na swój koszt.
4.
Do wartości przesyłki wchodzi również wartość opakowania, o ile nie jest ona oddzielnie doliczona do ceny.
5.
Kolej obowiązana jest zwrócić przewoźne, cło i inne koszty poniesione w związku z przewozem zaginionej przesyłki albo jej części, chyba że były one włączone do wartości przesyłki; dalsze szkody nie podlegają wynagrodzeniu.