Przewóz przesyłek drobnych i półwagonowych będącą w budowie linją kolejową Kutno-Strzałków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.51.351

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 13 maja 1925 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o przewozie przesyłek drobnych i pólł-wagonowych będącą w budowie linją kolejową Kutno-Strzałków.

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) zarządza się co następuje:
Do czasu zupełnego ukończenia budowy państwowej normalnotorowej linii kolejowej Kutno-Strzałków, w komunikacji wewnętrznej tej linji pomiędzy stacjami Kłodawa, Koło, Konin i Słupca, oraz w komunikacji bezpośredniej pomiędzy temi stacjami, a stacjami innych, otwartych dla ruchu prawidłowego, kolei polskich lub odwrotnie, wprowadza się przewóz przesyłek drobnych i półwagonowych za listami przewozowemi zwyczajnemi lub pośpiesznemi. Przewóz przesyłek tych linją Kutno-Strzałków odbywa się na podstawie przepisów przewozowych i taryf, obowiązujących na kolejach państwowych normalnotorowych, otwartych dla ruchu prawidłowego, z obliczeniem jednak przewoźnego oddzielnie za odległość linji Kutno-Strzałków, zaokrągloną do pełnych 10 km. wzwyż i oddzielnie za odległość innych kolei polskich według zasad, ustalonych dla tych kolei.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.