§ 1. - Przewóz przesyłek drobnych i półwagonowych będącą w budowie linją kolejową Kutno-Strzałków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.51.351

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1925 r.
§  1.
Do czasu zupełnego ukończenia budowy państwowej normalnotorowej linii kolejowej Kutno-Strzałków, w komunikacji wewnętrznej tej linji pomiędzy stacjami Kłodawa, Koło, Konin i Słupca, oraz w komunikacji bezpośredniej pomiędzy temi stacjami, a stacjami innych, otwartych dla ruchu prawidłowego, kolei polskich lub odwrotnie, wprowadza się przewóz przesyłek drobnych i półwagonowych za listami przewozowemi zwyczajnemi lub pośpiesznemi. Przewóz przesyłek tych linją Kutno-Strzałków odbywa się na podstawie przepisów przewozowych i taryf, obowiązujących na kolejach państwowych normalnotorowych, otwartych dla ruchu prawidłowego, z obliczeniem jednak przewoźnego oddzielnie za odległość linji Kutno-Strzałków, zaokrągloną do pełnych 10 km. wzwyż i oddzielnie za odległość innych kolei polskich według zasad, ustalonych dla tych kolei.