Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.6.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 10 stycznia 1922 r.
o przewozie próżnych wagonów prywatnych właścicieli w komunikacji bezpośredniej między stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami kolei austriackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. z 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu, z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Przewóz próżnych wagonów prywatnych właścicieli w komunikacji bezpośredniej między stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami kolei austrjackich, dokonywa się na podstawie przepisów następujących:

1. Próżne wagony prywatnych właścicieli (wagony-kotły, chłodnie, wagony piwne, mięsne i t. p.) przewozi się w komunikacji wyżej wymienionej, na podstawie bezpośrednich listów przewozowych międzynarodowych z zachowaniem postanowień przewozowych i taryfowych, obowiązujących na kolejach, biorących udział w przewozie. Nadawca jest obowiązany wskazać w liście przewozowym drogą przewozu przez podanie granicznej stacji przejściowej polsko - czeskosłowackiej, oraz cechę kolei, do której taboru wagon jest zaliczony, rodzaj i № wagonu.

2. Próżne wagony prywatnych właścicieli, wysyłane pod naładunek albo zwracane opróżnione, przewozi się na linjach polskich, kolei państwowych bezpłatnie, o ile przewóz tych wagonów z ładunkiem na jednakowo długim szlaku tychże kolei uskuteczniono w przeciągu 2 miesięcy przed rozpoczęciem przebiegu próżnego, albo dokonano go w takim samym terminie po ukończeniu przebiegu próżnego

3. Przy powrotnym przewozie opróżnionych wagonów prywatnych właścicieli z zagranicy na stację polską winien odbiorca okazać wtórnik pierwotnego listu przewozowego na wagon ładowny do stwierdzenia, że odległość kilometryczna próżnego i ładownego przebiegu tego samego wagonu po linjach kolei polskich pokrywa się. Wtórnik pierwotnego listu przewozowego powinien być na wymienionej stacji opatrzony w odpowiednią adnotację.

W razie braku takiego dowodu, list przewozowy na nadeszły wagon próżny zatrzymuje się na stacji przeznaczenia aż do nadania tegoż wagonu w stanie ładownym do przewozu zwrotnego, a to celem stwierdzenia pokrycia obu przebiegów. List przewozowy oraz jego wtórnik powinny być przy nadaniu zwrotnem wagonu ładownego na stacji nadawczej opatrzone w odpowiednią adnotacją.

4. Za przebiegi próżne, nie pokryte całkowicie przebiegami ładownemi na szlakach kolei polskich w wymienionym dwumiesięcznym terminie, przewoźne za nadwyżkę kilometrów przebiegu próżnego pobiera się od odbiorcy względnie od nadawcy wagonu na stacji polskiej.

Przewoźne oblicza się według stawek obowiązującej taryfy wewnętrznej dla taboru kolejowego na własnych kołach.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1922 r.