[Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum] - Art. 19. - Przetwarzanie informacji kryminalnych. - Dz.U.2022.2448 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 19. - [Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum] - Przetwarzanie informacji kryminalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2448 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  19.  [Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum]

Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum, zwanymi w niniejszej ustawie "podmiotami uprawnionymi", są:

1)
organy prokuratury;
2)
organy Policji;
2a)
Centralne Biuro Antykorupcyjne;
2b)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3)
organy Straży Granicznej;
3a)
Straż Marszałkowska;
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
organy Krajowej Administracji Skarbowej;
7a)
(uchylony);
8)
Służba Ochrony Państwa;
9)
Żandarmeria Wojskowa;
10)
organy informacji finansowej;
11)
(uchylony);
12)
organy administracji publicznej właściwe w sprawach obywatelstwa, cudzoziemców i repatriacji;
13)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
13a)
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego przedstawiciel;
13b)
(uchylony);
14)
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej;
15)
dyrektorzy parków narodowych.