§ 3. - Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1148

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.
§  3. 
1. 
JIP przekazuje właściwemu organowi, za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ustawy, informację o wyznaczonym terminie dokonania okresowego przeglądu aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.
2. 
Właściwy organ niezwłocznie wyznacza swojego przedstawiciela do wykonania z JIP okresowego przeglądu aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR.
3. 
JIP sporządza sprawozdanie z okresowego przeglądu aktualności kryteriów, w którym zamieszcza ocenę tych kryteriów przetwarzania danych PNR pod względem potrzeby ich aktualizacji, usunięcia albo ustalenia nowych kryteriów przetwarzania danych PNR.
4. 
JIP przekazuje, za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ustawy, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, właściwemu organowi.